Hva er heving?

 Heving er den mest inngripende misligholdsbeføyelsene. Dette viser seg også ved at vilkårene for å heve er strengere enn ved for eksempel retting. Det kreves i alminnelighet at det foreligger et «vesentlig» mislighold. Dette er antatt å også gjelde for uregulerte kontraktstyper, jf. Rt. 1998 s. 1510 (Ekte hussopp) s. 1518. I dommen fra Høyesterett […]

Prisavslag

Retten til å kreve prisavslag, er betinget av at det foreligger en verdireduserende mangel, ettersom at dette forrykker balansen mellom vederlag og realytelse. Enhver mangel, uavhengig av art og størrelse, kan gi grunnlag for prisavslag. Det kreves ingen form for subjektiv skyld hos debitor. Prisavslag er da ment for å gjenopprette balansen i kontraktsforholdet, ved […]

Erstatning i kontraktsforhold

Erstatning i kontraktsforhold fordrer i tillegg til de alminnelige erstatningsvilkårene, at det foreligger et mislighold av kontrakten. De alminnelige vilkårene innebærer at det må foreligge økonomisk tap, ansvarsgrunnlag og adekvat årsakssammenheng. Ansvarsgrunnlag vil kunne foreligge både på subjektivt og på objektivt grunnlag. En viktig forskjell mellom de ulike ansvarsgrunnlagene, er at det subjektive ansvaret også […]

Tilbakeholdsrett

Et utslag av prinsippet om «ytelse mot ytelse» er retten til å tilbakeholde sin egen ytelse, dersom den andre parten ikke presterer kontraktsmessig. Retten er lovfestet i kjøpsloven § 42, som gir kjøperen rett til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen, dersom selger har misligholdt kontrakten. Tilbakeholdsretten gjelder kun for mangler. I forarbeidene […]

Reklamasjon

Reklamasjonsinstituttet bygger på et underliggende hensyn til selger eller debitors behov for innrettelse. En selger skal for eksempel kunne si seg ferdig med et salg etter en viss periode, uten at han eller hun skal måtte innstille seg på potensielle kontraktsbruddssanksjoner i ubestemt tid. Reklamasjonsreglene er lovfestet i kontraktslovgivningen, og det er alminnelig antatt at […]

Forsinkelse

Ved forsinkelse vil avtalte frister mellom partene være avgjørende. Dersom dette ikke kan fastslås, vil man ofte falle tilbake på bakgrunnsrettens skjønnsmessige frister. Høyesterett har i to sentrale dommer innenfor forbrukerentrepriserett tatt stilling til hvorvidt et oppdrag var forsinket. Høyesterett begynte i begge tilfellene med å vurdere hvorvidt det var fastsatt en frist mellom partene, […]

Mangel

Hvorvidt det foreligger en mangel vil vanligvis bero på en tolkning av kontrakten. Borgarting lagmannsrett behandlet en sak (LB-2017-58218) som gjaldt et kjøp av en bor- og fresemaskin, hvor kjøper påsto at selger hadde påtatt seg at datafilene fra den gamle maskinen skulle kunne konverteres over på den nye automatisk. Kjøper hevdet at det forelå […]

Mislighold av kontrakt?

Mislighold utgjør det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse. Utgangspunktet for å vurdere hvorvidt kontrakten er misligholdt, er å sammenligne den forventede ytelsen, tjenesten eller omstendighetene for oppfyllelsen med den faktiske oppfyllelsen som er avgitt. Mislighold kan knytte seg til både tidspunktet for oppfyllelsen, og de kvantitative eller kvalitative sidene ved det som ytes. I kontraktslovgivningen […]